samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

#lokaal sociaal : Onze vragen voor de politieke partijen

VRAGEN VAN MENSEN IN ARMOEDE VOOR DE POLITIEKE PARTIJEN IN ERPE-MERE

Ter voorbereiding van het politiek debat op donderdag 20 september

Investeren in armoedebestrijding : Erpe-Mere heeft als plattelandsgemeente ook een armoedeprobleem! 7% van onze inwoners op actieve leeftijd leeft in bestaansonzekerheid (zie document armoedecijfers Erpe-Mere). Onze gemeente is financieel gezond met  een ruim overschot van 10 miljoen euro (jaarrekening 2016). Door een reorganisatie van het OCMW is er een terugvloei van gelden naar de gemeente (325,000 euro). Er is dus ruimte voor investering. Hoeveel budget investeert onze gemeente in armoedebestrijding? Is dit volgens jullie partij voldoende?  Welke zijn de prioritaire uitgaven voor de toekomst wat armoedebestrijding betreft?

Participatie van mensen in armoede in het lokale beleid : We geloven dat beleidsparticipatie van mensen in armoede zorgt voor een beter beleid tegen armoede. Er wordt nog nog te vaak gepraat over de armen in de plaats van met de armen.  Onze vereniging neemt deel aan stuurgroepen, maar onze mensen geven aan dat hun stem onvoldoende wordt gehoord. Zijn jullie voorstander van een armoedetoets op het lokale beleid? (een proces waarbij de ervaringskennis van mensen in armoede en wetenschappelijke expertise wordt meegenomen)

WONEN

Een groot deel van het te lage inkomen van mensen in armoede gaat naar wonen. Ondanks de inspanningen zal onze gemeente het minimum sociaal objectief voor 350 sociale woningen  niet halen. Eind 2017 zijn er 242 sociale woningen, 85 woningen zijn in aanbouw (zie document armoedecijfers Erpe-Mere). Welke concrete maatregelen moeten er genomen worden om alsnog een inhaalbeweging te maken? Welke stappen moet de gemeente nemen om voorbij het vooropgestelde minimum te geraken?

Het aantal woningen die verhuurd wordt via het SVK Oost-Vlaanderen beperkt zich tot 7 woningen in 2017 (zie document armoedecijfers Erpe-Mere)  .  Welke rol moet de gemeente in de toekomst opnemen in de sensibilisering en bekendmaking  van het SVK bij verhuurders?

Soms worden mensen een woning geweigerd omwille van hun inkomen, gezinsgrootte, etnische afkomst. Discriminatie vormt nog steeds een probleem op de huurmarkt. Ook de gemeente kan een rol spelen in een daadkrachtig antidiscriminatiebeleid. Welke inspanningen kan het gemeentebestuur doen rond antidiscriminatie?

OCMW DIENSTVERLENING

Het OCMW kantelt administratief en bestuurlijk in de gemeente. De inkanteling zorgt voor een besparing op werkingsmiddelen. Moeten de vrijgekomen middelen terug geïnvesteerd worden in het maatschappelijk welzijn van onze inwoners? Welke maatregelen moeten er worden genomen dat het armoedebeleid niet ondersneeuwt?  Moet het gemeentebestuur dit decreet aangrijpen om ook de dienstverlening die het OCMW heeft anders te gaan organiseren?  Zo ja, hoe?

Door aanvullende steun te geven kunnen OCMW’s de laagste inkomens opkrikken. 7% van de inwoners op actieve leeftijd leeft in bestaansonzekerheid (zie document armoedecijfers Erpe-Mere) . Heel wat mensen in armoede signaleren dat de doelgroep voor aanvullende steun kleiner werd en de eventuele tussenkomst lager. Sommige OCMW’s werken  met een budgetstandaard (REMI-systeem : objectieve bepaling van welk budget een gezin nodig heeft om menswaardig te leven) bij het toekennen van aanvullende steun. Is dit ook een mogelijke piste voor Erpe-Mere?

Het OCMW moet meer inzetten op rechtentoekenning. Onze ervaring is dat de rechten van cliënten in het OCMW onvoldoende systematisch worden nagekeken. Welke stappen kunnen worden gezet om meer rechten toe te kennen? Voor welke rechten kan de administratieve lat in onze gemeente lager?

Vanuit het OCMW zijn er inspanningen gedaan om senioren in armoede actief te gaan benaderen.  Eén ouder gezinnen hebben een hoog armoederisico en zijn relatief gemakkelijk op te sporen.  In Erpe-Mere hebben we 649 éénoudergezinnen (zie document armoedecijfers Erpe-Mere). Welke inspanningen kan het OCMW/gemeente doen naar deze doelgroep?

Voor een grote groep mensen blijft de stap naar het OCMW zetten moeilijk. Terwijl het OCMW bijna de enige hulpverlening is waar mensen in armoede terecht kunnen.  Er zijn  OCMW’s die mensen met armoede-ervaring inzetten als brugfiguren (begeleiden en ondersteunen cliënten). Kan het werken met brugfiguren de drempel naar ons OCMW verkleinen? Welke stappen kan het OCMW verder zetten om de drempel te verlagen?

ONDERWIJS & OPVOEDING

Het Huis van het Kind investeert in een toegankelijk aanbod voor mensen in armoede via de Katrolwerking (huiswerk -en opvoedingsondersteuning aan huis) en spreekuur opvoedingsondersteuning.  Welke acties kan het Huis van het Kind nog nemen om meer mensen in armoede over de vloer te krijgen? Het gratis spreekuur opvoedingsondersteuning is succesvol. Momenteel is er een psychologe vrijgesteld voor 7 werkuren per week (voor zowel de inwoners uit Erpe-Mere en Lede) voor de opvoedingsondersteuning, zijn jullie voorstander van een uitbreiding van de spreekuren?

De gemeente heeft een taalcoach (7 uur/week) aangeworven om anderstalige kinderen en ouders in de elf scholen van Erpe-Mere te ondersteunen. Dit is een positief initiatief. Om voldoende kansen te creëren zijn wij voorstander van een uitbreiding  tot 21 uur/week. Zijn jullie voorstander van een uitbreiding van de ondersteuning van de taalcoach?  

Babbeloniëgroep : Anderstaligen in onze vereniging geven aan dat ze weinig sociaal contact hebben met de lokale bevolking en zo onvoldoende Nederlands kunnen leren.  Vormingplus organiseert babbeloniëgroepen waar anderstaligen en Nederlandstaligen in groepjes praten over alledaagse onderwerpen, samen op stap gaan, een organisatie bezoeken of samen koken. Zijn jullie voorstander van de opstart van een babbeloniëgroep door het gemeentebestuur/OCMW?

Leerpunt (Centrum voor Basiseducatie) geeft de mogelijkheid aan volwassenen basisvaardigheden aan te leren, op te frissen en te versterken. Heel wat van onze kwetsbare ouders geven aan dat ze niet mee kunnen in de digitale wereld. Communicatie met de school of onlinebanking zijn niet evident. Zijn jullie voorstander van een samenwerking met Leerpunt voor de uitbouw van een lokaal aanbod voor volwassenen?

Slechts 40% (Oost-Vlaanderen 76%) van de opvangplaatsen voor kinderen tussen 0-3 jaar werken met een inkomenstarief (zie document armoedecijfers Erpe-Mere). Er is weinig sociale kinderopvang in onze gemeente. Mensen in armoede maken ook weinig gebruik van kinderopvang. Wat kan de gemeente doen om kinderopvang toegankelijker te maken voor gezinnen in armoede?

 

0001