samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Zin in vrijwilligerswerk?

Onze vereniging draait hoofdzakelijk op vrijwilligerswerk. Lees onze afsprakennota voor de vrijwilligers. Kan je je terug vinden in onze doelstellingen? Heb je zin in vrijwilligerswerk of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op : info@welzijnsschakelommekeer.org.

Afsprakennota vrijwilligerswerk in Welzijnsschakel Ommekeer vzw

 1. Statuut van onze vereniging

Welzijnsschakel Ommekeer is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met maatschappelijke zetel te Erpe-Mere, Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere. De vereniging is lid van het Netwerk Tegen Armoede en Welzijnsschakels vzw,

 1. Doelstelling van onze vereniging

In Welzijnsschakel Ommekeer gaan mensen met en zonder armoede-ervaring samen op weg om de armoede en uitsluiting te doorbreken en armoede structureel te stoppen.

We staan achter de visie van Welzijnsschakels vzw en het Netwerk tegen Armoede :

 • Elke mens verdient respect en heeft basisrechten. Ongelijkheid op vlak van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, werk, vrijetijdsbesteding… doen armoede en uitsluiting ontstaan. Armoede heeft te maken met hoe onze samenleving in opgebouwd en is daardoor een onrecht!
 • We willen de echte oorzaken van armoede en uitsluiting aanpakken via dialoog, informatie, actie,…
 • We luisteren naar elkaar en zoeken samen naar oplossingen.
 • We staan aan de kant van de mensen die uitgesloten worden omwille van afkomst of armoede en komen daarvoor uit.

Om deze doelstellingen te bereiken werken we volgens de 6 criteria van een vereniging waar armen het woord nemen : mensen in armoede blijven zoeken, mensen in armoede samenbrengen in groep, mensen in armoede aan het woord laten, mensen in armoede sterker maken, armoede structureel aanpakken en werken aan dialoog en vorming.

 1. Verwachtingen

 Wat mag de vrijwilliger verwachten?

 • Een werking zonder onderscheid naar taal, ras, huidskleur, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging of politieke voorkeur.
 • De vrijwilliger wordt onthaalt en krijgt informatie over de werking, de visie en de afspraken.
 • De vrijwilliger krijgt vorming rond armoede en uitsluiting.
 • Er is inspraak mogelijk in de werkgroepen en overlegvergaderingen.
 • Er zijn de wettelijk verplichte verzekering en afspraken rond onkostenvergoeding (zie verder).
 • Wie een uitkering geniet (ziekteverzekering, werkloosheid, leefloon, brugpensioen) kan vragen om de nodige formulieren in te vullen om zijn vrijwilligerswerk aan te geven.(zie verder)
 • De inhoud, hoeveelheid en duur van het vrijwilligerswerk wordt in onderling overleg bepaald. Een nieuwe vrijwilliger leert best eerst de verschillende delen van de werking om nadien tot een haalbaar takenpakket te komen. Na de eerste 6 maanden van kennismaking  volgt er een opvolgingsgesprek met de verantwoordelijken.
 • Open communicatie, evaluatie en ondersteuning.
 • Met vragen en problemen kan de vrijwilliger altijd terecht bij de verantwoordelijken  of vertrouwenspersonen  binnen de werking.

Wat verwacht Welzijnsschakel Ommekeer?

 • De vrijwilligers staan achter de doelstellingen, visie en manier van werken van de vereniging
 • Geheimhoudingsplicht en discretieplicht (zie verder)
 • Samen werken in groep om de doelstellingen te bereiken.
 • De afspraken binnen de Welzijnsschakel kennen en respecteren (intern reglement is beschikbaar in ons lokaal)
 1. Intern Reglement

De vrijwilliger kent en respecteert de afspraken voor vrijwilligers en leden (beschikbaar in ons lokaal)

 1. Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger (wettelijke verplichting)

De vrijwilliger is niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij aan derden veroorzaakt bij het verrichten van het vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of herhaaldelijke lichte fout.

Onze vereniging heeft via Welzijnsschakels vzw een verzekering afgesloten. Welzijnsschakels vzw is burgerlijk aansprakelijk voor de vrijwilligers van haar lokale groepen (zie artikel 1, samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale groep en Welzijnsschakels vzw).  Deze verzekering dekt niet de contractuele aansprakelijkheid van de lokale groepen.

 • Naam verzekeringsmaatschappij: Winterthur
 • Polisnummer: 5.752.093
 1. Lichamelijke en materiële schade van de vrijwilliger (niet wettelijk verplicht)

Ook hier is er een verzekering afgesloten via Welzijnschakels vzw.

Welzijnsschakels vzw is verzekerd voor de lichamelijke en materiële schade (beperkt) geleden door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van de activiteiten of op de weg naar en van de activiteiten.

 • Naam verzekeringsmaatschappij: Winterthur
 • Polisnummer: 5.752.093

De schade aan goederen is beperkt tot de schade die gepaard gaat met lichamelijke schade. Er is een franchise van 247,89 euro die gedragen wordt door de vereniging. Schade aan voertuigen is niet verzekerd.

 1. Vergoeding voor het vrijwilligerswerk

terugbetaling gemaakte kosten

De lokale groep betaalt de vrijwilliger de onkosten die hij maakt terug op basis van de bewijsbriefjes.  Onkosten die terugbetaald worden, zijn:

 • Km- vergoeding voor het vervoeren van leden naar activiteiten van de vereniging
 • Aankopen in functie van de activiteiten van de vereniging

vrijwilligersbijdrage

Vrijwilligers die een externe vorming geven rond armoede bv.  aan scholen, dienstverlening of het verenigingsleven krijgen een vrijwilligersbijdragen van 20 euro per vormingdag.

 1. Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen die hij volgens artikel 458 van het Strafwetboek geheim moet houden.

Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

 1. Informatie voor vrijwilligers met een speciaal statuut
 • RVA : Melden van vrijwilligerswerk met een formulier bij uitkeringsgerechtigde werklozen: volledig, tijdelijk, deeltijds met inkomensgarantie en in het “stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag” (het vroegere brugpensioen). Dit is niet van toepassing voor werknemers met een Activa-plan (activeringsuitkering), tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Als je na 12 dagen niets hoort is er geen probleem.
 • OCMW : Mensen die een leefloon ontvangen moeten vrijwilligerswerk melden.
 • Ziekte-uitkering : Adviserend geneesheer van de mutualiteit moet akkoord zijn

Formulieren van het aangeven van vrijwilligerswerk zijn te verkrijgen bij de verantwoordelijken. FORMULIER RVAFORMULIER ZIEKENFONDS

    10. Beëindigen of wijzigen van het vrijwilligerswerk

Het vrijwilligersengagement kan altijd gestopt of gewijzigd worden door één van beide partijen na onderling overleg of door één van beide partijen indien de afspraken niet worden nagekomen.