samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

#lokaalsociaal: armoedebeleid Erpe-Mere NV-A

Armoedetoets op het lokale beleid

Vandaag heeft er reeds overleg plaats tussen de gemeente  en verschillend stuurgroepen die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede bezig zijn en waarin ook mensen in armoede aanwezig zijn of vertegenwoordigd. Bvb Katrol, Welzijnsschakels, onderwijs, Uitpas, enz…

Uiteraard kan het overleg en de samenwerking altijd beter. Hierop moet dan ook ten volle ingezet worden. Dit is een armoedetoets in de praktijk. Als er een tool bestaat waarin wetenschappelijke expertise ook kan opgenomen worden, dan moet deze toegepast worden bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Wonen

Ook op dit vlak is er een enorme inhaalbeweging ingezet in deze legislatuur. De sociale huisvestingsmaatschappijen doen wat ze kunnen. Er is regelmatig woonoverleg met de verschillende actoren. Tijdens deze legislatuur werd een huisvestingsambtenaar aangeworven die zich onder meer focust op sociale huisvesting binnen Erpe-Mere. We sloten ons aan bij het SVK, waardoor ondertussen al 12 privéwoningen aan sociale tarieven konden worden verhuurd. Mogelijks komen er nog een 8-tal woongelegenheden bij voor het einde van deze legislatuur.

Het OCMW verkocht een woning onder de verplichting om ze voor 18 jaar sociaal te verhuren.  NVA-Erpe-Mere is van oordeel dat de grootste winst zal kunnen worden gemaakt via de privé nl. huiseigenaars en verhuurders die hun woning ter beschikking stellen aan het SVK. Dit heeft voor hen alleen maar voordelen. Ze zijn zeker van hun huishuur en van het onderhoud van de woning. Sociale huisvesting is niet een zaak van huurprijs alleen maar  ook van woonkwaliteit. Met het verplichte conformiteitsattest zal kunnen worden vermeden dat nog langer woningen worden verhuurd die niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van woonkwaliteit. Door het attest in te voeren, zullen meer eigenaars opteren om de woning, desnoods na renovatie, ter beschikking te stellen van het SVK, wat eveneens fiscaal interessant is voor de verhuurders omdat daar dan een belastingvermindering tegenover staat.

OCMW dienstverlening

Aanvullende steun om de laagste inkomens op te krikken:

Het aansturen van inwoners op actieve leeftijd naar de arbeidsmarkt moet een prioritair beleidspunt worden. Inkomen uit arbeid zorgt er immers voor dat de meestal vicieuze cirkel van armoede en in het bijzonder generatiearmoede doorbroken wordt. Niet alleen de financiële zelfredzaamheid en onafhankelijkheid verhoogt, maar het algemeen welzijn van de inwoners zal hierdoor verbeteren. Geïndividualiseerde projecten om een job te vinden moeten gestimuleerd en opgevoerd worden. Het systeem van de budgetstandaard is echter niet zaligmakend. Niet iedereen is immers gelijk. Het kan wel een richtinggevend werken, maar niet automatisch. Een betere piste is te werken op maat, bvb mee zoeken naar een goedkopere woning.  Het probleem is echter dat niet iedereen dit wil omdat er dikwijls een sociaal onderzoek wordt uitgevoerd. Dit zou wel moeten verplicht worden.

We zijn van mening dat het OCMW in Erpe-Mere zich zeer veel inzet op het nakijken van rechten van hun cliënten. Systematisch alle rechten nagaan betekent opnieuw geen aanpak op maat maar een veralgemening. Er moet dialoog zijn tussen het OCMW en de cliënten en niet een opleggen van bovenaf. Geen betutteling, maar samenwerking.

inspanningen naar 1 oudergezinnen : een mobiel sociaal huis creëren: niet de cliënt komt naar het OCMW maar het sociaal huis komt naar de cliënt toe. De stap naar het sociaal huis blijft immers groot, dus moet het sociaal huis de eerste stap zetten naar deze doelgroep. Hiervoor is een uitbreiding van vrijwilligers nodig en een samenwerking met andere diensten zoals het Huis van het Kind, Kind en Gezin, de scholen en andere verenigingen. 1 oudergezinnen zijn vaak ook onwetend over wat de mogelijkheden zijn binnen hulpverlening, of gewoon om contact te zoeken en ervaringen uit te werken.

Informatie rond het OCMW moet ook beter kunnen. Een betere katern in het infoblad is nodig. Ook andere kanalen moeten gebruikt worden.

Dit kan ook uitgebreid worden naar de volledige bevolking.

Informatie over het OCMW en de verschillende stuurgroepen is een eerste essentiële noodzaak om de toegankelijkheid naar sociaal huis en andere dienstverlening te verhogen. Vanuit het ocmw en deze stuurgroepen zou er best ieder jaar een info-avond georganiseerd worden in alle scholen van Erpe-Mere. Dan kan iedereen, zonder onmiddellijk een etiket opgeplakt te krijgen, info daarrond verzamelen. De schepen van sociale zaken of onderwijs kan dit het best coördineren.

Alvorens  de uitbreiding van spreekuren van het huis van kind, de taalcoach, Leerpunt , enz.. uit te breiden moet er eerst een evaluatie van deze initiatieven komen. Het is te vroeg om nu al te spreken van een uitbreiding als het effect van het huidig initiatief nog niet is gemeten en bekeken. Als de evaluatie positief is, kan er uiteraard een uitbreiding overwogen worden.

Mijn ervaring van de babbeloniëgroep in Aalst heeft geleerd dat dit initiatief zeker een kans verdient. Bvb een ontmoeting tussen de verschillende culturen tijdens het songfestival, heeft veel succes gehad. Dit kan hier ook zeker georganiseerd worden.

Wat de taalcursussen in het algemeen betreft: die mogen niet vrijblijvend zijn.  Er moet een positieve insentive zijn voor mensen die taalcursussen volgen, bvb het aanwijzen van een sociale woning kan afhankelijk gesteld worden van het volgen van een taalcursus zodat de integratie kan bevorderd worden.

Wat de kinderopvang betreft: de gemeente heeft initiatief genomen om kinderopvang toegankelijker te maken voor gezinnen in armoede. Wie een leefloon ontvangt en cursussen volgt om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten of een geïndividualiseerd traject volgt zal een tussenkomst van de gemeente voor de kinderopvang ontvangen.

Wat betreft de samenwerking met Leerpunt voor aanbod volwassenen: dit gebeurt al door de bibliotheek.