samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Privacyverklaring

Als Welzijnsschakel Ommekeer vzw verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers,  werknemers, partners, medestanders en andere contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Welzijnsschakel Ommekeer vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen kondigen we dit aan op onze website.   

Contactgegevens bij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring

Wij zullen altijd zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Sterck Koen – Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere – koen@welzijnsschakelommekeer.org  – 0479944271

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Voor de leden/vrijwilligers : wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

 • je kan deelnemen aan onze activiteiten;
 • we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen;
 • We je op de hoogte houden via werkingsverslagen;
 • Voor het afsluiten van verzekeringen;
 • Zodat we de nodige subsidies kunnen aanvragen.

Voor de medestanders/partners : wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

 • We je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen;
 • We je op de hoogte houden via werkingsverslagen;
 • We je financiële steun kunnen opvolgen.

 

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

Voor de leden / vrijwilligers :

 • uitpasnummer, lidnummer, naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres , gezinssamenstelling, interne sociale code.

Voor de werknemers / stagiaires:

 • persoonlijke en financiële gegevens van onze werknemers en stagiairs in zoverre noodzakelijk om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst resp. de  stageovereenkomst.

Voor de medestanders / partners:

 • Naam organisatie, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email.

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.

We hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze partijen (verwerkers van jouw gegevens) over de beveiliging van je persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij wel en niet met jouw gegevens mag doen.

Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven.  Alle persoonsgegevens worden 3 jaar bewaard.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Na een schriftelijke aanvraag aan de verantwoordelijke van de vereniging kunnen leden, vrijwilligers, sponsors en medestanders en andere contactpersonen hun gegevens inkijken, een kopie krijgen of hun gegevens laten verwijderen. Dit alles zal gebeuren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Wat bij verlies van persoonsgegevens door Welzijnsschakel Ommekeer vzw ?

Bij verlies van persoonsgegevens die de betrokkene schade kan berokkenen, zal Welzijnsschakel Ommekeer vzw binnen de 72u de Privacycommissie en de betrokken zelf inlichten.

laatste versie : juni 2018