samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

#sociaal beleid : armoedebeleid Erpe-Mere CD&V

Investeren in armoedebestrijding

 • Vooreerst: de stelling dat er op basis van een overschot in de OCMW-rekening er ruimte is om te investeren is technisch onjuist.
 • De gemeentelijke toelage aan het OCMW bedraagt jaarlijks ongeveer 1.000.000 euro.
 • Het aantal maatschappelijk werkers bij het OCMW is de afgelopen jaren gestegen om meer dienstverlening te kunnen aanbieden. We hebben momenteel 9 maatschappelijk werkers in dienst. Zo hebben we bv. geen wachtlijsten voor budgetbeheer, wat in andere gemeenten wel eens voorkomt.
 • Daarnaast waren er ook sociale uitgaven rechtstreeks op de gemeentebegroting ten belope van 280.000 euro bijvoorbeeld voor premies mantelzorg, socio-pedagogische toelage, palliatieve zorg, Huis van het Kind, kinderopvang, premies aan mensen in een beschuttende werkplaats, Welzijnsschakel Ommekeer, …  
 • 102 gezinnen ontvingen in 2017 een leefloon en 318 inwoners ontvingen bijzondere sociale hulp.
 • Erpe-Mere voert een inclusief beleid. Dit betekent dat we via onze sociale uitgaven van gemeente en OCMW ook willen vermijden dat mensen in armoede terecht komen. Projecten zoals de sociale restaurants, huistaakbegeleiding, juridische bijstand en taalcoaches helpen mensen in armoede maar versterken ook mensen die het moeilijk hebben.
 • Wij ondersteunen ook Welzijnsschakel Ommekeer met meer dan 20.000 euro per jaar omdat we geloven in de kracht van het vrijwilligerswerk en om er voor te zorgen dat de ondersteuning via deze weg terecht komt waar ze nodig is.
 • Wat we vandaag doen is zeker afdoend maar we blijven alert om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen cfr. huistaakbegeleiding en een taalcoach waarmee we dit jaar gestart zijn. We zullen dit evalueren en zo nodig bijsturen. Zeker wat betreft kinderarmoede willen we nog nauwer samenwerken met de scholen om er voor te zorgen dat kinderen in hun toekomstkansen niet het slachtoffer worden van leefomstandigheden in armoede.
 • Naast kinderarmoede blijven éénoudergezinnen en juridische ondersteuning belangrijk om te vermijden dat mensen naar aanleiding van echtscheidingen in armoede terecht komen een aandachtspunt.
 • Chronisch zieken en mensen met een zeer laag pensioen die in eenzaamheid terecht komen zijn een andere doelgroep van ons sociaal beleid gericht op het aanpakken van armoede.

Participatie

We zijn voorstander van participatie en ervaringsuitwisseling met mensen in armoede. Daarom ook ondersteunen we Welzijnsschakels in onze gemeente. Op de schaal van onze gemeente lijken ons de kosten van een wetenschappelijke armoedetoets niet in verhouding tot de baten. Via regelmatig overleg en het uitwisselen van ideeën en aftoetsen van beleidsvoornemens met organisaties zoals Welzijnsschakels denken we de betrokkenheid van mensen in armoede effectiever te kunnen verzorgen.

Wonen

 • Het is inderdaad zo dat onze gemeente het sociaal objectief inzake sociale woningen op dit moment niet haalt. Er zijn nochtans in onze gemeente in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen voldoende sociale woningen gebouwd maar we hebben er ook voor geopteerd om mensen de kans te bieden een sociale woning te kopen. Spijtig genoeg vermindert daardoor het aantal sociale woningen zoals men die telt.
 • Wij werken samen met de sociale huisvestingsmaatschappij om nieuwe sociale projecten te ontwikkelen (cfr. Burst Ninovestraat) maar we hebben daarbij ook aandacht voor het draagvlak in onze gemeente en de open ruimte. Grootschalige nieuwe wijken komen er dus niet meer. Wel voorzien we bij ontwikkelingen zoals die van het woonuitbreidingsgebied aan de Bosstraat in Mere dat daar ook sociale woningen zullen voorzien worden (sociale mix). Onze gemeente beschikt over een huisvestingsambtenaar en werkt ook samen met het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Zo worden er vandaag reeds 12 woningen verhuurd via dit sociaal verhuurkantoor en zit dit aanbod in stijgende lijn (er zijn er nog 15 extra op komst).
 • Het OCMW verhuurt zelf een 15-tal woningen die niet meegerekend worden voor het bindend sociaal objectief.
 • Ook de 14 seniorenflats die het OCMW uitbaat in de Nieuwstraat worden hier niet bijgeteld.
 • Via ons infoblad maar ook via contacten met eigenaars bij het vergunnen van renovatieprojecten wordt het aanbod van het sociaal verhuurkantoor bekend gemaakt. We pakken leegstand en verwaarlozing van woningen aan en zetten er op deze manier eigenaars toe aan hun woning op de (sociale) huurmarkt aan te bieden.

OCMW-dienstverlening

 • De integratie van het OCMW in de gemeentelijke diensten zal in onze gemeente niet tot financiële winst leiden. We hebben immers in 2013 al geopteerd voor 1 secretaris die zowel voor de gemeente als het OCMW instaat.
 • We hebben ook 1 schepen die zowel voor sociale zaken als voor het OCMW bevoegd is. We hebben zo aangetoond efficiënt te werken en nieuwe dienstverlening aan te bieden (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding maar ook de minder mobielen centrale en het sociaal restaurant).
 • CD&V wil deze geïntegreerde aanpak in goed overleg met de armen en de organisaties die hen ondersteunen ook de komende legislatuur verder zetten. Het komt er op aan het breed scala aan diensten die we aanbieden te blijven voorzien en dit zowel gericht naar tewerkstelling (het wijkwerken, de klusjesdienst), huisvesting als gezondheid (preventie). We werken hiervoor ook samen met de buurgemeenten.
 • Op het OCMW-budget gaan we niet besparen en we blijven attent om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Zo focussen we op het Huis van het Kind en de aanpak van kinderarmoede in goede samenwerking met de scholen op ons grondgebied.