samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Aanbevelingen Wonen

Menu wonen
Ervaringen wonen
Aanbevelingen wonen
Bevraging wonen
Aantal sociale woningen in Erpe-Mere
Europese procedure

Een ambitieus sociaal woonplan voor Erpe-Mere dat streeft naar 6% sociale woningen

In 2007 heeft het gemeentebestuur beslist tegen 2025, 140 extra sociale huurwoningen te voorzien in onze gemeente.  Dankzij de inspanningen ziet het er naar uit dat het doel zal bereikt worden en dat juichen we toe. De inspanning is een bewijs dat een lokaal bestuur de mogelijkheden heeft om het aanbod van sociale woningen te verhogen. Er blijft echter een tekort. Erpe-Mere heeft net als de rest van Vlaanderen te weinig sociale woningen. Een bewijs daarvan zijn de meer dan 1900 gezinnen op de wachtlijst, waarvan 180 nu woonachtig in Erpe-Mere.

We vragen aan de gemeente voor de toekomst een ambitieus gemeentelijk sociaal woonplan te maken met meer sociale woningen dan het voorziene minimum. In Vlaanderen heeft een gemeente gemiddeld 6% sociale huurwoningen. We vragen dat de gemeente het aantal sociale woningen verhoogt van nu bijna 3% of 350 sociale huurwoningen naar 6% of 700 sociale huurwoningen. 

Het is positief dat de gemeente investeert in het actief opzoeken van private verhuurders die hun woning kunnen verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Het aantal sociale woningen via het sociaal verhuurkantoor neemt toe, maar de groei blijft beperkt. 

We zijn voorstander van kleinschalige sociale woonprojecten verdeeld over de verschillende dorpen. Het aantal sociale woningen verhogen kan door bij nieuwe bouwprojecten steeds een percentage sociale woningen te voorzien,  actief op zoek te gaan naar bouwgronden en andere opportuniteiten, door bij leegstand actief gebruik te maken van het recht op voorverkoop of het sociaal beheersrecht. 

We vragen voorrangsregels voor kwetsbare huurders

De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning bij de SHM Denderstreek is 5 jaar. De lange wachtlijst is een gevolg van het tekort aan sociale woningen. Het is drummen op de wachtlijst. Met als gevolg concurrentie en frustratie in de wachtrij.  Frustratie bij diegenen die een hoge nood hebben, maar ook frustrerend voor diegenen die wegzakken op de lijst omdat andere voorrang krijgen. Prioriteit blijft het wegwerken van de wachtlijsten. Prioriteit blijft meer sociale woningen.

Ondertussen vragen we de helft van de sociale woningen toe te wijzen aan kwetsbare huurders. 

  • We vragen voorrang voor gezinnen waarvan 50% of meer van het beschikbaar inkomen naar huur gaat.
  • Voorrang voor eenoudergezinnen.
  • Voorrang indien het gezin dakloos is of gebruik maakt van de nachtopvang of noodwoning 

We vragen een systeem van intense huurbegeleiding voor kwetsbare huurders

Wanneer mensen op de wachtlijst staan, dan kunnen ze niet anders dan privaat huren. De zoektocht naar een huurwoning is moeilijk. Er zijn te weinig huurwoningen en mensen ervaren vaak discriminatie omwille van hun inkomen,omdat ze alleenstaande zijn of van andere origine zijn. 

Mensen betalen te veel huur en wonen vaak in een woning van mindere kwaliteit.  Niet iedere huurder heeft de nodige vaardigheden of kent zijn/haar rechten. Als huurder bevindt je je vaak in een kwetsbare positie en ben je bang je huurwoning te verliezen en beslis je vaak te blijven waar je bent.

We vragen dat de gemeente investeert in de mensen op de wachtlijst. De gemeente kan o.a. vanuit de middelen van de leegstandsbelasting een  huurbegeleider aanstellen.

Op de eerste plaats kan de huurbegeleider intensief huurders begeleiden die te maken hebben met ongeschikt of onbewoonbaarverklaring van de woning, uithuiszetting of gezinnen waarvan 50% of meer van het inkomen naar huur gaat of alleenstaande ouders. Maar het moet ook kunnen op aanvraag van iedere huurder die er nood aan heeft. 

Om de begeleiding zo toegankelijk mogelijk te maken, gebeurt de begeleiding op vrijwillige basis.  Er is geen sociaal onderzoek, er zijn geen verplichtingen of voorwaarden voor het gezin. 

Concreet kan de huurbegeleider samen op weg met de huurder bekijken of hij/zij recht heeft op een huursubsidie of huurpremie van de Vlaamse overheid, toegang heeft tot een huurwaarborg via het OCMW of tot een noodwoning. 

De  huurbegeleider kan zij aan zij met de huurder de zoektocht starten naar een nieuwe huurwoning. Ondersteunen bij het inschrijven voor een sociale woning. Samen zoeken op het internet, vervoer regelen bij woningbezoek, het bezoek aan een mogelijke huurwoning voorbereiden.  Het zijn vaak bij die concrete stappen dat er ondersteuning nodig is. 

De  huurbegeleider kan helpen bij de communicatie met de verhuurder in geval van conflicten of indien nodig bij gerechtelijke stappen.