samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Schoolcode Lede

Menu Onderwijs
Tools school en armoede
Schoolcode Erpe-Mere / Schoolcode Lede
Katrolwerking : studie -en opvoedingsondersteuning aan huis
CLB: info van ouders voor ouders
Vormingspakket voor leerlingen
Handen tegen armoede
Gelijke dromen, gelijke onderwijskansen
Wat is er aan de hand krant?
Werken met de krachten van mensen in armoede

Akkoord tussen O.C.M.W., Welzijnsschakel Lede en de scholen 

Alle betrokken scholen binnen de gemeente Lede verklaren zich akkoord om armoede aan te pakken binnen hun school en zo onderwijs toegankelijker te maken voor gezinnen in armoede. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt:

  1. De school doet inspanningen om de totale schoolkosten te doen dalen

 Het schoolteam zoekt steeds naar de –voor de ouders- financieel voordeligste manier om haar pedagogisch project te realiseren.  De school engageert zich om op kritische wijze, de aangerekende kosten te bekijken in functie van een betere beheersing en/of mogelijke daling van de totale kostprijs.

  1. De school geeft in het begin van het schooljaar een volledig overzicht van de kosten

Het schoolteam deelt bij de aanvang van een schooljaar de kostprijs van het nieuwe schooljaar mee aan de ouders.  Het overzicht bevat de verplichte uitgaven (vb. boeken, uitstappen, zwemmen, gymkledij,…) en de niet verplichte uitgaven (vb. reis in een vakantieperiode, abonnementen, drankje,…).

Buiten het  opnemen van het kostenoverzicht in het schoolreglement doet het schoolteam inspanningen ouders te informeren op andere  manieren ( via schoolkrantje, infobrochure, bij inschrijving, infomoment,…).

  1. Dure activiteiten worden beperkt, de school zoekt financiële middelen om de kostprijs te drukken

Als het schoolteam activiteiten tijdens de schooluren organiseert, stelt het schoolteam zich tot doel alle leerlingen te laten deelnemen.  Voor deze activiteiten mag de financiële bijdrage nooit uitsluiting in de hand werken.  Dure activiteiten worden beperkt en de school zoekt financiële middelen om de kostprijs van de activiteit voor de ouders te drukken. Voor activiteiten buiten de reguliere lestijden geldt hetzelfde principe.  Wat niet voor alle leerlingen financieel haalbaar is, kan nooit voorbereid of verwerkt worden tijdens de lessen.

  1. De school betrekt nooit de leerling in de problematiek van onbetaalde rekeningen

Het schoolteam mag de leerling nooit betrekken in de problematiek van de onbetaalde schoolrekening.  Individuele aspecten worden met de grootste discretie behandeld.

  1. Gespreide betaling mogelijk bij grote schooluitgaven of financiële problemen

De school biedt de ouders de mogelijkheid tot gespreide betaling aan bij grotere schooluitgaven of in geval van financiële problemen. Via  het schoolreglement en andere manieren wordt geïnformeerd  welke stappen er gezet moeten worden in geval van betalingsmoeilijkheden.  Het bestaan van ondersteuningsmogelijkheden wordt vermeld.

  1. Iedere school heeft een vertrouwenspersoon die vorming krijgt

Binnen elke school wordt een vertrouwenspersoon aangeduid als aanspreekpunt voor deze problematiek.  Deze vertrouwenspersoon engageert zich tot het volgen van vorming i.v.m. de problematiek van kansarmoede.

  1. De school informeert regelmatig rond de mogelijke ondersteuning binnen de school voor gezinnen met een beperkt inkomen

De school informeert op geregelde basis en zo eenvoudig mogelijk (schriftelijk, mondeling, persoonlijk,…) op geregelde basis over de mogelijkheden rond ondersteuning binnen de school voor gezinnen met een beperkt inkomen     ( informatie rond vertrouwenspersoon, mogelijkheid tot gespreide betaling, kansenpas, enz…)

  1. Positieve relatie, geen vooroordelen, begrip voor gezinnen met een beperkt inkomen

De directeur engageert zich om samen met het schoolteam te werken aan positieve beeldvorming over (kans-)arme gezinnen.  Vorming over de achtergrond van deze kinderen/leerlingen kan heel wat misverstanden oplossen opdat leerkrachten leren signalen van ouders en kinderen juist te interpreteren.

  1. Vlotte doorverwijzing naar andere diensten

De school engageert zich tot samenwerking met andere (sociale) diensten teneinde ernstige probleemsituaties in teamverband te bespreken en te behandelen.  We denken hierbij in eerste instantie aan CLB, OCMW, vrijwilligerswerkingen en Politie. Teneinde deze samenwerking te vergemakkelijken tracht men binnen deze diensten een contactpersoon te bekomen.