samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Studie -en opvoedingsondersteuning (Katrolwerking)

Menu Onderwijs
Tools school en armoede
Schoolcode Erpe-Mere / Schoolcode Lede
De Katrol : studie -en opvoedingsondersteuning aan huis
CLB: info van ouders voor ouders
Vormingspakket voor leerlingen
Handen tegen armoede
Gelijke dromen, gelijke onderwijskansen
Wat is er aan de hand krant?
Werken met de krachten van mensen in armoede

Sinds 2017 is er een Katrolwerking in onze regio.  Dit is een initiatief van het OCMW van Lede, Haaltert en Erpe-Mere.  Welzijnsschakel Ommekeer neemt actief deel aan de stuurgroep en was samen met de scholen vragende partij voor de opstart van dit project. We leiden onze gezinnen toe naar het aanbod van de Katrol en geven jaarlijks vorming aan de vrijwilligers en studenten van de Katrol. Meer info : www.dekatrol.org 

Doelstellingen van de Katrol : Studie -en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen

I. Kansarme kinderen kansrijker maken

In het project richten we ons vooral naar kinderen uit de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar. Voor kwetsbare kinderen hebben de eerste schooljaren een belangrijke impact op hun verdere schoolloopbaan. Een goede kennis van de basisleersstof kan het zittenblijven op vroege leeftijd vermijden en de kans op het behalen van een diploma verhogen. Alle kinderen die in het gezin aanwezig zijn worden eveneens bij de ondersteuning betrokken, ook indien zij ouder of jonger zijn dan de focusgroep.

II. Zelfredzaamheid van de ouders verhogen en een onderwijscultuur in het gezin installeren

Er worden betere schoolprestaties geleverd wanneer de ouders betrokkenheid vertonen naar de school toe en een positieve houding aannemen tegenover het onderwijs.

Er wordt gewekrt rond ‘empowerment’: “Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.”

Vanaf de opstart van De Katrol integreren wij de belangrijkste items van empowerment in onze werking zoals:

– beslissingsvrijheid (ouders worden onze werkgevers);

– toegang tot informatie en hulpbronnen (in De Katrol is er recente informatie te vinden, waarop de ankerfiguur en de studenten een beroep kunnen doen bij concrete vragen vanuit de gezinnen);

– kritisch denken (de eigen inbreng van de gezinnen een plaats geven in het maatschappelijk gebeuren);

– het belang van de groep ( de vereniging waar ‘armen’ mee het woord voeren);

– uit hun schelp komen (ouders activeren om contact met de school op te nemen);

– blijven veranderen (stimuleren  van de onvermoede krachten bij kinderen en ouders).

De Katrol is bijgevolg actief op drie empowermentniveaus, die onderling van elkaar afhankelijk zijn. 

Individueel niveau : Er wordt vooral aandacht besteed aan de sociale netwerken binnen de context en de betekenisgeving van de persoon in kwestie. 

Organisatieniveau : Dit niveau wordt wel eens ‘sociaal empowerment’ genoemd. Hierbij wordt het accent gelegd op de toegankelijkheid van maatschappelijk kwetsbare groepen tot organisaties. Er zal, vanuit het project De Katrol, bijzondere aandacht uitgaan naar inspraak en beslissingsmacht bij onze doelgroep.

Gemeenschapsniveau : De Katrol zal ‘blijvend’ stimulansen geven aan de betrokken kinderen en gezinnen om deelgenoot te worden in netwerken, zodat hun onvermoede krachten een grotere kans maken om tot ontplooiing te komen. Extra taken in de gezinnen kunnen enkel worden opgenomen na samenspraak met de ankerfiguur.

III. Toekomstige hulpverleners, leerkrachten, …  de kans bieden om zicht te krijgen op gezinnen die in kansarmoede leven

Hardnekkige vooroordelen, zoals kansarme ouders die geen of onvoldoende aandacht hebben voor het schoolse gebeuren van hun kinderen, zijn vrij algemeen verspreid onder brede lagen van onze bevolking. Te gemakkelijk worden de problemen waarmee kansarme leerlingen kampen, omschreven als achterstand en een gebrek aan interesse. Kinderen uit kansarme gezinnen belanden vaak in het buitengewoon onderwijs, terwijl dit bijvoorbeeld via inclusie zeker niet nodig was geweest. Een beter inzicht in de leefwereld van kansarmen en allochtonen kan vooroordelen wegnemen en communicatie en participatie bevorderen.

We willen studenten uit de richtingen lerarenopleiding, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociale en psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk, psychologie, sociale agogiek, pedagogie van het jonge kind, ergotherapie, … de mogelijkheid bieden om de doelgroep, de kinderen en de ouders te leren kennen.